Publicatie

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Who’s Afraid of the Museum?' verscheen een catalogus.

Bart Stroobants en Wim Hüsken, redactie
Arne Vandelanotte, vormgeving
gedrukt bij Vanden Broele, Brugge

Met dank aan de deelnemende kunstenaars, Micheline Depreudomme, Wouter Feyaerts, Koen Leemans, Wim Maes, Rik Röttger, en alle bruikleengevers

Fotoverantwoording
© Stedelijk Musea Mechelen,
Sergey Bratkov (coverfoto en campagnebeeld),
Roel Jacobs (fotoreeks onder de tab 'Museum' en in de kataloog voor en achteraan),
Bert De Leenheer en de deelnemende kunstenaars
We poogden alle rechthebbenden te contacteren. Mocht u menen aanspraak te maken op rechten van gepupliceerde foto’s, gelieve contact op te nemen met de Stedelijke Musea Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

© 2010, Stedelijke Musea Mechelen
D/2010/0797/001 Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en /of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.